سرور تیم اسپیک اشتراکی

پلان vip | (تحویل به صورت آنی)

درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد

 • 16 نفر تعداد اسلات
 • فراسو دیتاسنتر
 • تمامی نسخه ها قابلیت اتصال
 • 99 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک
 • قابل تنظیم از پنل مدیریت بکآپ گیری
 • فایروال و آنتی دیداس
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • پنل مدیریتی
 • آنی تحویل
پلان 1 | (تحویل به صورت آنی)

درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد

 • 32 نفر تعداد اسلات
 • فراسو دیتاسنتر
 • تمامی نسخه ها قابلیت اتصال
 • 99 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک
 • قابل تنظیم از پنل مدیریت بکآپ گیری
 • فایروال و آنتی دیداس
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • پنل مدیریتی
 • آنی تحویل
پلان 2 | (تحویل به صورت آنی)

درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد

 • 64 نفر تعداد اسلات
 • فراسو دیتاسنتر
 • تمامی نسخه ها قابلیت اتصال
 • 99 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک
 • قابل تنظیم از پنل مدیریت بکآپ گیری
 • فایروال و آنتی دیداس
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • پنل مدیریتی
 • آنی تحویل
پلان 3 | (تحویل به صورت آنی)

درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد

 • 128 نفر تعداد اسلات
 • فراسو دیتاسنتر
 • تمامی نسخه ها قابلیت اتصال
 • 99 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک
 • قابل تنظیم از پنل مدیریت بکآپ گیری
 • فایروال و آنتی دیداس
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • پنل مدیریتی
 • آنی تحویل
پلان 4 | (تحویل به صورت آنی)

درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد

 • 256 نفر تعداد اسلات
 • فراسو دیتاسنتر
 • تمامی نسخه ها قابلیت اتصال
 • 99 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک
 • قابل تنظیم از پنل مدیریت بکآپ گیری
 • فایروال و آنتی دیداس
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • پنل مدیریتی
 • آنی تحویل
پلان 5 | (تحویل به صورت آنی)

درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد

 • 512 نفر تعداد اسلات
 • فراسو دیتاسنتر
 • تمامی نسخه ها قابلیت اتصال
 • 99 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک
 • قابل تنظیم از پنل مدیریت بکآپ گیری
 • فایروال و آنتی دیداس
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • پنل مدیریتی
 • آنی تحویل
پلان 6 | (تحویل به صورت آنی)

درصورتی که بکاپ شخصی دارید این نوع سرویس مناسب شما نمی باشد

 • 1024 نفر تعداد اسلات
 • فراسو دیتاسنتر
 • تمامی نسخه ها قابلیت اتصال
 • 99 درصد آپتایم
 • نامحدود ترافیک
 • قابل تنظیم از پنل مدیریت بکآپ گیری
 • فایروال و آنتی دیداس
 • امکان خرید بکآپ دلخواه
 • امکان اتصال دامنه اختصاصی
 • پنل مدیریتی
 • آنی تحویل