نمایندگی سرور تیم اسپیک

نمایندگی فروش تیم اسپیک پلان 1
 • 3 عدد تعداد سرور های تیم اسپیک قابل راه اندازی
 • تا 1024 اسلات
 • دسترسی کامل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم 99درصد
 • منابع اختصاصی
 • دارای آنتی دیداس
 • دارای قابلیت اتصال افراد از خارج کشور
 • امکان تهیه لایسنس اتصال تمامی نسخه ها درصورت تمایل
نمایندگی فروش تیم اسپیک پلان 2
 • 5 عدد تعداد سرور های تیم اسپیک قابل راه اندازی
 • تا 1024 اسلات
 • دسترسی کامل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم 99درصد
 • منابع اختصاصی
 • دارای آنتی دیداس
 • دارای قابلیت اتصال افراد از خارج کشور
 • امکان تهیه لایسنس اتصال تمامی نسخه ها درصورت تمایل
نمایندگی فروش تیم اسپیک پلان 3
 • 8 عدد تعداد سرور های تیم اسپیک قابل راه اندازی
 • تا 1024 اسلات
 • دسترسی کامل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم 99درصد
 • منابع اختصاصی
 • دارای آنتی دیداس
 • دارای قابلیت اتصال افراد از خارج کشور
 • امکان تهیه لایسنس اتصال تمامی نسخه ها درصورت تمایل
نمایندگی فروش تیم اسپیک پلان 4
 • 12 عدد تعداد سرور های تیم اسپیک قابل راه اندازی
 • تا 1024 اسلات
 • دسترسی کامل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم 99درصد
 • منابع اختصاصی
 • دارای آنتی دیداس
 • دارای قابلیت اتصال افراد از خارج کشور
 • امکان تهیه لایسنس اتصال تمامی نسخه ها درصورت تمایل
نمایندگی فروش تیم اسپیک پلان 5
 • 16 عدد تعداد سرور های تیم اسپیک قابل راه اندازی
 • تا 1024 اسلات
 • دسترسی کامل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم 99درصد
 • منابع اختصاصی
 • دارای آنتی دیداس
 • دارای قابلیت اتصال افراد از خارج کشور
 • امکان تهیه لایسنس اتصال تمامی نسخه ها درصورت تمایل
نمایندگی فروش تیم اسپیک پلان 6
 • 100 سرور تعداد سرور های تیم اسپیک قابل راه اندازی
 • تا 1024 اسلات
 • دسترسی کامل مدیریتی
 • بلک لیست نمیشود
 • ترافیک نامحدود
 • آپتایم 99درصد
 • منابع اختصاصی
 • دارای آنتی دیداس
 • دارای قابلیت اتصال افراد از خارج کشور
 • امکان تهیه لایسنس اتصال تمامی نسخه ها درصورت تمایل